شراکه بین انوی و الکونفدرالیه الدیموقراطیه للشغل فی عرض خاص یهم نساء ورجال التعليم ب ١١٧ درهم فقط ٣٠ ساعه و ٣٠ جیغا و امتیازات اخصائي
اتصلوا بالنقابه للاستفاده