Tivi nhأ0 bل؛،n ؤ‘ang bل»‹ hئ° ? Tivi nhأ0 bل؛،n ؤ‘ang gل؛·p trل»¥c trل؛·c cل؛§n khل؛¯c phل»¥c mau chأ³ng, bل؛£o hأ0nh chأ0nh hأ£ng vل»›i uل»•ng tiل؛؟t kiل»‡m nhل؛¥t, an toأ0n vأ0 thuل؛0n lل»£i nhل؛¥t? Hأ£y ؤ‘ل؛؟n vل»›i dل»‹ch vل»¥ sل»0a tivi tل؛،i nhأ0 cل»§a ؤگiل»‡n Mأ،y Thiأھn Hأ²a chأ؛ng tأ´i.
Trung Tأ¢m tأ´n tل؛،o Bل؛£o Hأ0nh ؤگiل»‡n Mأ،y Thiأھn Hoأ0 ؤ‘ئ°ل»£c thأ0nh lل؛0p tل»« nؤƒm 2001 vل»›i hل»™i sل»ں tل؛،i ؤ‘ئ°ل»‌ng CMT8 TPHCM vأ0 chi nhأ،nh bل؛£o hأ0nh trل؛£i dأ0i khل؛¯p tphcm vأ0 cأ،c 65 thل»‹ thأ0nh trأھn cل؛£ nئ°ل»›c vل»›i ؤ‘أ0ch ؤ‘ل»™c nhل؛¥t: Bل؛£o hأ0nh tل؛¥t cأ،c thiل؛؟t bل»‹ ؤ‘iل»‡n mأ،y chأ0nh hأ£ng trأھn khل؛¯p cل؛£ nئ°ل»›c nhئ°: tivi, tل»§ lل؛،nh, mأ،y giل؛·t, mأ،y nئ°ل»›c nأ³ng, lأ² viba, mأ،y nأ³ng lل؛،nh, mأ،y lل؛،nh....cل»§a tل؛¥t cل؛£ cأ،c hأ£ng nhئ° Sony, LG, Samsung, Panasonic, Sharp, TCL, Philips, JVC.

Trung Tأ¢m sل»0a chل»¯a Bل؛£o Hأ0nh ؤگiل»‡n Mأ،y Thiأھn Hoأ0 vل»›i hل»‡ thل»‘ng trل»چng ؤ‘iل»ƒm mua bأ،n vأ0 tu bل»• ؤگiل»‡n Mأ،y trل؛£i rل»™ng khل؛¯p tphcm vأ0 cأ،c tل»‰nh lأ¢n cل؛0n cأ¹ng vل»›i ؤ‘ل»™i ngإ© viأھn chل»©c vأ0 thل»£ cأ³ nhiل»پu kinh nghiل»‡m, chأ؛ng tأ´i ؤ‘em ؤ‘ل؛؟n cho quأ½ khأ،ch hأ0ng dل»‹ch vل»¥ sل»0a chل»¯a bل؛£o hأ0nh ؤ‘iل»‡n mأ،y mل»™t cأ،ch chأ³ng vأ،nh, chل؛¥t lئ°ل»£ng vأ0 giأ، cل؛£ phل؛£i chؤƒng.

trل»چng tأ¢m sل»0a sang Bل؛£o Hأ0nh ؤگiل»‡n Mأ،y Thiأھn Hoأ0 chuyأھn khل؛¯c phل»¥c mل»چi lل»—i cho mل»چi khأ،ch hأ0ng trong thل»‌i kأ¬ nhanh nhل؛¥t chل»‰ vل»›i 30 phأ؛t. Dل»‹ch vل»¥ nأ0y ؤ‘ئ°ل»£c cung cل؛¥p nhل؛±m phل»¥c vل»¥ khأ،ch hأ0ng tل؛،i TP HCM; cل؛§n sل»0a tivi nhئ°ng khأ´ng cأ³ thل»‌i kأ¬ mang tivi ؤ‘ل؛؟n cأ،c cل»0a hأ0ng sang sل»0a tivi. ئ¯u ؤ‘iل»ƒm cل»§a dل»‹ch vل»¥ sل»0a tivi giأ، rل؛» cل»§a chأ؛ng tأ´i lأ0 ل»©ng dل»¥ng mل»©c phأ0 tu chل»‰nh bل؛±ng vل»›i mل»©c phأ0 tu sل»0a khi khأ،ch hأ0ng mang tivi ؤ‘ل؛؟n cل»0a hأ0ng. Dل»‹ch vل»¥ nأ0y cل»§a chأ؛ng tأ´i ؤ‘ئ°ل»£c rل؛¥t nhiل»پu khأ،ch hأ0ng ل»§ng hل»™ vأ0 chل»چn lل»±a nhل»‌ nhل»¯ng tiل»‡n أ0ch – tأ0nh an toأ0n vأ0 chل؛¥t lئ°ل»£ng bل؛£o ؤ‘ل؛£m.

Chأ؛ng tأ´i cam kل؛؟t cأ³ mل؛·t tل؛،i nhأ0 quأ½ khأ،ch sau 30 phأ؛t. Dل»‹ch vل»¥ sل»0a chل»¯a chuyأھn nghiل»‡p, bل؛£o hأ0nh uy tأ0n, giأ، cل؛£ hل»£p lأ½, thay thل؛؟ linh kiل»‡n chأ0nh hأ£ng ,bل؛£o hأ0nh tل»« 12 thأ،ng ؤ‘ل؛؟n 10 nؤƒm. Linh kiل»‡n thay thل؛؟ chأ0nh hأ£ng, giأ، theo giأ، hأ£ng, khأ´ng bأ،n mل؛¯c hئ،n dأ¹ chل»‰ 1k, nhأ¢n viأھn lأ0m viل»‡c nل»“ng nhiل»‡t, thأ،i ؤ‘ل»™ cل»ںi mل»ں, bل؛£o ؤ‘ل؛£m thل»‌i gian ؤ‘ل؛؟n nhأ0 khأ،ch hأ0ng sau 15 phأ؛t kل»ƒ tل»« khi khأ،ch hأ0ng gل»چi. Phل»¥c vل»¥ 24/24 kل»ƒ cل؛£ ngأ0y lل»… ,tل؛؟t, thل»© 7 vأ0 chل»§ nhل؛0t.

Quأ½ khأ،ch hأ0ng gل؛§n xa cل؛§n bل؛£o hأ0nh ؤ‘iل»‡n mأ،y, ؤ‘iل»‡n lل؛،nh nhئ°: tivi, tل»§ lل؛،nh, mأ،y giل؛·t, mأ،y nئ°ل»›c nأ³ng, mأ،y ؤ‘iل»پu hأ²a khأ´ng khأ0, lأ² viba, tل»§ ؤ‘أ´ng, tل»§ mأ،t .... vui lأ²ng can dل»± hotline: 028.2210.9656 – 091.290.7898 - chأ؛ng tأ´i bأ،o giأ،, cأ³ mل؛·t tأ´n tل؛،o ngay, bل؛£o ؤ‘ل؛£m sل»± chل؛¥p thuل؛0n nhل؛¥t cل»§a quأ½ khأ،ch.


Hأ¢n hل؛،nh ؤ‘ئ°ل»£c phل»¥c vل»¥ Quأ½ khأ،ch hأ0ng gل؛§n xa !